01/10/2023

Διοικητικό Συμβούλιο

Νικολά Ραδίσης

Πρόεδρος

Γεώργιος Ρουσσάκης

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Μανούρας

Γ. Γραμματέας

Χρήστος Μανούρας

Ταμίας

Κωνσταντίνος Κομματάς

Μέλος

Το Διοικητικό Σύμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) άτομα, μέλη της ΠΕΔΠΣ. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.

Προηγούμενα ΔΣ

14 Ιουλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2023 (Προσωρινό ΔΣ)